Yapay Zeka ve Veri Koruması Üzerine Kılavuz İlkeler

 

Yapay Zeka ve Veri Koruması Üzerine Kılavuz İlkeler

25 Ocak 2019

 

Yapay Zeka[1](“YZ”) tabanlı sistemler, yazılımlar ve cihazlar (bundan sonra YZ uygulamaları olarak anılacaktır.) ihtiyaçları karşılamak ve akıllı evler, akıllı şehirler, sanayi sektörü, sağlık ve suçu önleme gibi çeşitli alanlardaki zorlukları ele almak için yeni ve değerli çözümler sunmaktadır. YZ uygulamaları, özellikle bulguya dayalı ve kapsayıcı politikaları desteklemek için karar vermede yararlı bir araç olabilir. Diğer teknolojik yeniliklerde olduğu gibi, bu uygulamaların bireyler ve toplum için olumsuz sonuçları olabilir. Bunu önlemek için, 108 nolu Sözleşme’nin tarafları, YZ’nin geliştirilmesi ve kullanılmasının gizlilik ve veri koruma haklarına (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesi) saygılı olmasını sağlayacak ve  garanti edecek; böylece insan haklarını ve temel özgürlükleri genişletecektir.

Bu Kılavuz İlkeler, hükümetler, YZ geliştiricileri, üreticileri ve servis sağlayıcılarına, YZ uygulamalarının, özellikle veri koruma hakkı konusunda, her bireyin insan onurunu ve insan haklarını ve temel özgürlüklerini zedelememesini sağlamak için takip etmeleri gereken bir dizi temel önlem sunmaktadır.[2]

Bu Kılavuz İlkelerden hiçbiri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve 108 nolu Sözleşme’nin hükümlerini engelleyecek veya sınırlayacak şekilde yorumlanamaz. Bu Kılavuz İlkeler, aynı zamanda, modernize edilmiş 108 nolu Sözleşme’nin (daha çok “Sözleşme 108+” olarak anılmaktadır.) yeni güvencelerini de dikkate almaktadır.[3]

     

         I. Genel Kılavuz

 1. Bireyler ve toplum üzerinde sonuçları olabilecek YZ uygulamaları geliştirirken ve benimserken, insanlık onurunun korunması ve insan haklarının ve temel özgürlüklerin, özellikle kişisel verilerin korunması hakkının güvenceye alınması esastır. Bu, özellikle YZ uygulamaları karar alma süreçlerinde kullanıldığında önemlidir.
 2. Kişisel verilerin işlenmesine bağlı yapay zeka gelişimi, Sözleşme 108+ ilkelerine dayanmalıdır. Bu yaklaşımın ana unsurları: yasallık, adalet, amaç belirleme, veri işlemenin orantılılığı, tasarıma göre gizlilik ve varsayılan ayarlarla gizlilik, sorumluluk ve uygunluk gösterilmesi (hesap verebilirlik), şeffaflık, veri güvenliği ve risk yönetimidir.
 3. Kişisel verilerin işlenmesinin potansiyel risklerinden kaçınılması ve azaltılması üzerine odaklanan bir yaklaşım, YZ alanında sorumlu inovasyonun gerekli bir unsurudur.
 4. 2017’de 108 nolu Sözleşme Komitesi tarafından kabul edilen Büyük Veri Üzerine Kılavuz’da[4] sunulan risk değerlendirmesine uygun olarak, veri işlemenin olası sonuçlarına dair daha geniş bir bakış açısı benimsenmelidir. Bu görüş yalnızca insan haklarını ve temel özgürlükleri değil, aynı zamanda demokrasilerin işleyişini, sosyal ve etik değerleri de göz önünde bulundurmalıdır.
 5. YZ uygulamaları, özellikle Sözleşme 108+’nın 9’uncu maddesi ışığında, her zaman veri öznelerinin haklarına tamamıyla saygı göstermelidir.
 6. YZ uygulamaları, veri özneleri tarafından veri işleme ve bireyler ile toplum üzerindeki ilgili etkiler konusunda anlamlı kontrol sağlanmasına izin vermelidir.

   

         II. Geliştiriciler, Üreticiler ve Servis Sağlayıcılar İçin Kılavuz 

 1. YZ geliştiricileri, üreticileri ve servis sağlayıcıları, ürün ve hizmetlerinin tasarımında, Sözleşme 108+’nın özellikle 10.2’inci maddesine ve Avrupa Konseyi’nin diğer ilgili araçlarına uygun olarak, değer odaklı bir yaklaşım benimsemelidir.
 2. YZ geliştiricileri, üreticileri ve servis sağlayıcıları YZ uygulamalarının insan hakları ve temel özgürlükler üzerindeki olası olumsuz sonuçlarını değerlendirmeli ve bu sonuçları göz önünde bulundurarak uygun risk önleme ve azaltma önlemlerine dayalı bir ihtiyatlı yaklaşım benimsemelidir.
 3. Veri toplama dahil, işlemenin tüm aşamalarında, YZ geliştiricileri, üreticileri ve servis sağlayıcıları insan hakları yanlısı tasarım yaklaşımı benimsemeli; ayrıca kasıtsız veya saklı olanlar dahil olası önyargılardan, ayrımcılık riskinden ya da insan hakları ve veri öznelerinin temel özgürlükleri üzerindeki diğer olumsuz etkilerden kaçınmalıdır.
 4. YZ geliştiricileri, kullanılan kişisel verilerin kalitesini, doğasını, kökenini ve miktarını, geliştirme sırasında gereksiz, ihtiyaç fazlası veya marjinal verileri azaltarak, eğiterek ve daha sonra modelin doğruluğunu yeni verilerle beslerken izleyerek, eleştirel olarak değerlendirmelidir. Sentetik verilerin kullanımı[5]YZ uygulamaları tarafından işlenen kişisel veri miktarını en aza indirmek için olası bir çözüm olarak düşünülebilir.
 5. Bağlamsız veriler[6]ve bağlamsız algoritmik modeller[7]nedeniyle bireyler ve toplum üzerindeki olumsuz etki riski YZ uygulamalarının geliştirilmesinde ve kullanımında yeterince dikkate alınmalıdır.
 6. YZ geliştiricileri, üreticileri ve servis sağlayıcıları, çeşitli alanlardan bağımsız uzman komiteleri kurmaları ve onlara danışmaları, ayrıca insan hakları temelli, etik ve sosyal yönelimli YZ uygulamaları tasarlamaya katkıda bulunabilecek bağımsız akademik kurumlarla iletişim kurmaları ve potansiyel önyargıları tespit etmeleri konusunda teşvik edilmektedir. Bu tür komiteler, şeffaflık ve paydaş katılımının, öngörücü adalet, suçu önleme ve tespit alanlarında olduğu gibi yarışan çıkarlar ve haklar nedeniyle daha zor olabileceği alanlarda özellikle önemli bir rol oynayabilir.
 7. YZ uygulamalarından potansiyel olarak etkilenen bireylerin ve grupların aktif katılımına dayanan katılımcı risk değerlendirme biçimleri teşvik edilmelidir.
 8. Tüm ürün ve hizmetler, bireylerin, görüşlerini dikkate almayan, yalnızca otomatik işlemeye dayalı,  kendilerini önemli ölçüde etkileyen kararlara maruz kalmamalarını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.
 9. Kullanıcıların güvenini artırmak için, YZ geliştiricilerinin, üreticilerinin ve servis sağlayıcılarının, YZ uygulamalarına makul alternatifler sunarak, kullanıcıların YZ hizmetlerine göre seçim yapma özgürlüğünü güvence altına alacak şekilde ürünlerini ve hizmetlerini tasarlamaları teşvik edilmektedir.
 10. YZ geliştiricileri, üreticileri ve servis sağlayıcıları, veri koruması ve insan hakları hukuku ve ilkelerine uygunluğu sağlamak için, bu uygulamaların tüm yaşam döngüsü boyunca ilgili tüm paydaşların hesap verebilirliğini sağlayan bir algoritma dikkati modeli benimsemelidir.
 11. Bir YZ uygulamasıyla etkileşime girmeleri ve onlara uygulanan YZ veri işleme işlemlerinin gerekçeleri hakkında bilgi edinme hakları varsa veri öznelerine bilgi verilmelidir. Bu, böyle bir akıl yürütmenin sonuçlarını içermelidir.
 12. Bireylerin görüşlerini ve kişisel gelişimlerini etkileyen teknolojilere dayalı işlemelerle ilgili olarak itiraz etme hakkı sağlanmalıdır.

   

         III. Yasa ve Politika Yapıcılar İçin Kılavuz 

 1. Sorumluluk ilkesine saygı duyma, risk değerlendirme prosedürlerinin benimsenmesi ve davranış kuralları ve sertifikalandırma mekanizmaları gibi diğer uygun önlemlerin uygulanması, YZ ürünlerine ve hizmetlerine duyulan güveni artırabilir.
 2. Yasalarla korunan gizlilik önyargısı olmaksızın, kamu ihale prosedürleri, YZ geliştiricileri, üreticileri ve servis sağlayıcılarına özel şeffaflık görevleri, veri işlemenin insan hakları ve temel özgürlükler üzerindeki etkisinin önceden değerlendirmeyi ve YZ uygulamalarının olası olumsuz etkileri ve sonuçları (bundan böyle algoritma dikkati olarak anılacaktır) konusunda dikkatli olmaya zorlamalıdır.[8]
 3. Denetim otoritelerine YZ geliştiricileri, üreticileri ve servis sağlayıcılarının algoritma dikkat programlarını desteklemek ve izlemek için yeterli kaynak sağlanmalıdır.
 4. YZ uygulamaları tarafından sağlanan çözümlere aşırı güvenme ve YZ uygulamaları tarafından önerilen zorlu kararların korkusu, karar alma süreçlerinde insan müdahalesinin özerkliğini değiştirme riski taşımaktadır. Bu nedenle, karar alma süreçlerinde insan müdahalesinin rolü ve insani karar vericilerin YZ kullanarak sunulan önerilerin sonucuna güvenmeme özgürlüğü korunmalıdır.
 5. YZ geliştiricileri, üreticileri ve servis sağlayıcıları, YZ uygulamaları insan haklarını ve veri öznelerinin temel özgürlüklerini önemli ölçüde etkileme potansiyeline sahip olduğunda denetim otoritelerine danışmalıdır.
 6. Veri koruması denetleme makamları ve YZ ile ilgili yeterliliği olan diğer organlar arasında iş birliği teşvik edilmelidir, örneğin: tüketicinin korunması; rekabet; ayrımcılıkla mücadele; sektör düzenleyicileri ve medya düzenleyici makamları.
 7. Bölüm II.6’da belirtilen uzman komitelerinin bağımsızlığını sağlamak için uygun mekanizmalar uygulanmalıdır.
 8. Bireyler, gruplar ve diğer paydaşlar bilgilendirilmeli ve YZ’nin sosyal dinamikleri şekillendirmede ve onları etkileyen karar alma süreçlerinde oynayacakları rolün tartışılmasında aktif olarak yer almalıdır.
 9. Politika yapıcılar, veri öznelerinin YZ uygulamalarını ve etkilerini anlama konusundaki farkındalıklarını ve anlayışlarını artırmak için dijital okuryazarlık ve eğitim kaynaklarına yatırım yapmalılar. Ayrıca, YZ geliştiricileri için YZ’nin bireyler ve toplum üzerindeki potansiyel etkileri konusunda farkındalık ve anlayış geliştirmede mesleki eğitimi teşvik etmeliler. İnsan hakları odaklı YZ araştırmalarını desteklemeliler.

 

[1] Aşağıdaki YZ tanımına Avrupa Konseyi’nin https://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/artificial-intelligence/glossary adresinden erişilebilir: “Amacı, bir insanın bilişsel yeteneklerini bir makine tarafından üretmek olan bir dizi bilim, teori ve teknik. Örneğin mevcut gelişmeler, bir makineye daha önce bir insana devredilen karmaşık görevleri vermeyi hedefliyor.”

[2] Bu Kılavuz İlkeler şu adresteki Yapay Zeka Raporu’nu (“Yapay Zeka ve Veri Koruma: Zorluklar ve Muhtemel Çözümler”) izlemekte ve geliştirmektedir: https://rm.coe.int/artificial-intelligence-and-data-protection-challenges- ve-muhtemel-re / 168091f8a6

[3] Kişisel Verilerin Otomatik Olarak İşlenmesine İlişkin Bireylerin Korunması Sözleşmesi 223 nolu Protokolün değiştirilmesi.

[4] https://rm.coe.int/t-pd-2017-1-bigdataguidelines-en/16806f06d0

[5] Sentetik veriler, gerçek veriler üzerine kurulmuş bir veri modelinden üretilir. Orijinal gerçek verileri temsil etmelidirler. OECD’deki sentetik verinin tanımına bakınız. İstatistiksel Terimler Sözlüğü, 2007. http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/coded_files/OECD_glossary_stat_terms.pdf(“Gerçek verileri yaymak yerine, bir veya daha fazla topluluk modelinden üretilmiş sentetik verilerin yayınlandığı gizlilik yaklaşımı”).

[6] Bu, önerilen YZ tabanlı çözümlerin kullanılması gereken belirli durumları karakterize eden bağlamsal bilgileri göz ardı etme riskidir.

[7] Bu, başlangıçta belirli bir uygulama için tasarlanmış YZ modelleri farklı bir bağlamda veya farklı amaçlar için kullanıldığında olur.

[8] Hesap verebilirliğin benimsenmesi, bu uygulamaların tüm yaşam döngüsü boyunca potansiyel olumsuz etki ve sonuçlarıyla ilgili farkındalık ve risk yönetimi uygulamalarının benimsenmesi konusunda 40. Uluslararası Veri Koruma Konferansı, Yapay Zekada Etik ve Veri Koruma Bildirimi, kılavuz ilke no.2.  Ayrıca bkz. Yapay Zeka Raporu (dipnot 2), Bölüm II.4.

 

Kılavuzun orijinalini ve bağlantı adresini aşağıda bulabilirsiniz:

https://rm.coe.int/guidelines-on-artificial-intelligence-and-data-protection/168091f9d8

 

 

2012 yılında Japonca eğitimim sonrasında hukuk fakültesine başladı. Jürging-Örkün-Putzar Rechtsanwalte (Almanya), Güler Hukuk Bürosu ve Ünsal & Gündüz Attorneys at Law' da staj yaptı. Japon dili sertifikası aldı. Ayrıca arabuluculuk- tahkim ve ceza hukuku gibi alanlarda sertifika programlarına katıldı.Bunların akabinde Bilişim ve Teknoloji Hukuku alanında yüksek lisans yapmaya başladı. Köksal & Partners hukuk bürosunda avukat olarak çalışmakta. Büyük bir merakla, robotlar, yapay zeka ve onların hukuksal durumları ve problemler ile ilgili çalışmalar yürütmekte. She studied law following herJapanese education on 2012. She fulfilled her internships in Jurging-Orkun-Putzar Rechtsanwalte(Germany), Guler Law Office and Unsal&Gunduz Attorney at Law . Also she has certificate of Japanese language and she has mediation and arbitration certificates and criminal law certificates from law workshops. Afterwards, she started the master program on information and technology law, at Istanbul Bilgi University. She works as a lawyer at Koksal & Partners law office. Her goal and ambition is the working in the field of Robotics, AI and their legal statutes and problems and exploring the relevant necessities where no women has ever gone before... Yazarın diğer yazıları için ayrıca bakınız: For further works of the author: https://bilgi.academia.edu/Selin%C3%87etin https://siberbulten.com/author/selin-cetin/